O firme

Firma bola založená v r. 1990 ako súkromné geodetické združenie, ktoré ako prvé v československej federácii získalo povolenie na geodetickú činnosť. V súčasnosti zamestnáva cca. 20 pracovníkov. Pôsobí v celej oblasti geodetických a kartografických prác, na celom území Slovenska.

Samostatným strediskom je majetkoprávne oddelenie, ktoré ponúka realitnú činnosť. Kvalitu svojích prác firma dosahuje odbornou profesionalitou svojich pracovníkov /väčšina sú absolventi stredných a vysokých škôl geodetického smeru/ a používaním najmodernejšej meracej a výpočtovej techniky /systémy GPS, elektronické totálne stanice, digitálne nivelačné prístroje, plotre, PC, najaktuálnejšie softwarové vybavenie /.

Konateľ firmy Ing. Pavol Basarik, absolvent STU Bratislava, odbor geodézie a kartografie je držiteľom oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa č. 944 v zmysle §6 zák. NR SR č. 215/1995 Z.z. Člen komory geodetov a kartografov SR.

Management firmy :

Ing. Pavol Basarik - konateľ