Ponúkame Vám :

- vyhotovenie geometrických plánov

- vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov

- porealizačné zameranie stavieb pre kolaudáciu

- zameranie adresného bodu a vyhotovenie elaborátu

- vyhotovenie účelových máp /polohopis a výškopis /

- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb

- vytýčenie, zameranie a zákres podzemných vedení /plynovody, optické káble,.. /

- digitálne mapy

- priečne rezy a profily

- budovanie vytyčovacích sietí

- majetkoprávne vysporiadanie parciel (kúpne,zámenné, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena)

- kompletný servis pri vkladoch do katastra nehnuteľností